De eerste klasse is het inventieve proces.

Octrooionderzoekers, of octrooibeambten, beslissen of de uitvinding octrooibescherming moet krijgen. Als de octrooi-onderzoeker besluit dat hij in aanmerking komt voor octrooiering, krijgt de uitvinder recht op octrooirechtelijke bescherming. Voordat een octrooi wordt aangevraagd voor een uitvinding, moet de onderzoeker alle factoren in overweging nemen, inclusief de behoefte van het publiek aan de uitvinding, of deze nieuw is, en de mate waarin de uitvinding praktisch kan worden toegepast in bestaande producten. voordat octrooibescherming wordt verleend. Een gekwalificeerde advocaat kan de octrooionderzoeker ook adviseren over de juiste gronden voor het verlenen van octrooibescherming.

Zodra een octrooionderzoeker heeft vastgesteld dat er een octrooieerbaar product of proces bestaat, vraagt ​​de uitvinder een octrooi aan en verkrijgt hij dit bij een octrooibureau. De procedure voor het patenteren van een uitvinding is meestal lang. Er zijn specifieke richtlijnen die moeten worden gevolgd om een ​​uitvinding te patenteren, maar in het algemeen past de uitvinder het idee, de werkwijze en een voorbeeld van de toepassing ervan toe op een product, bedrijfsmodel.

De octrooirecht beschermt het publiek door van fabrikanten te eisen dat ze hun producten aan het publiek bekendmaken voordat ze ze gebruiken om te voorkomen dat concurrenten de informatie en ideeën in het product gebruiken en door het product aan het publiek te koop aan te bieden. De wet biedt bescherming tegen fraude en misleiding en biedt bescherming aan derden zoals concurrenten en octrooiaanvragers. Bovendien beschermt de wet de uitvinder tegen pogingen van anderen om te profiteren van hun uitvindingen door hun naam, handelsgeheimen en intellectuele eigendomsrechten te gebruiken.

Octrooibureaus kennen vaak octrooibescherming toe aan hun octrooien en distribueren deze in ruil voor een vergoeding naar particuliere organisaties zoals bedrijven of organisaties. Als de uitvinder het octrooi niet afdwingt, voorziet de wet in rechtsmiddelen voor niet-openbaarmaking van het octrooi. Octrooibureaus verstrekken ook octrooiaanvragen en vernieuwen periodiek octrooien. Om hun patentregistratie te behouden, moeten uitvinders tijdig, vaak om de één of twee jaar, aanvragen indienen bij het octrooibureau.

.